Blog

Towards a world without mass drug crime

After decades of experience with criminal drug prohibition in numerous countries, it is clear that the prohibition has hardly any restrictive effect on the availability or price of ‘illegal’ drugs, nor on their use.

Politicians don’t seem to want to get to the bottom of the situation, but almost always resort to aggravating the criminal ‘fight’ against illegal drugs. Year after year, this has resulted in more and harder crime. Many ordinary citizens are also victims of this. This criminal-law approach does cost more and more taxpayers’ money and does not contribute to reducing the availability of illegal drugs.

The police, customs, the Public Prosecution Service, the judiciary and others are deployed daily as implementers of the policy devised by politicians. Sometimes with great personal risks, for a goal that just doesn’t get any closer. A mirage.

It is high time to realize that politicians who continue on this path are the cause of a great deal of misery in society and can therefore be individually held accountable for the damage that their policies also inflict on individual citizens.

The production and use of illegal drugs should be removed from criminal law. This will put an end to criminal production and trade and all the misery associated with it.

From a public health perspective, measures can be taken to regulate production and accessibility. These types of rules also apply to alcohol and tobacco. The use of the latter two drugs in our country leads to approximately 20,000 deaths every year. The currently number of deaths caused by the still illegal drugs are approximately 300.

Although alcohol and tobacco are much more harmful, they are fortunately not combated by criminal law. Otherwise we would have had a lot more drug crime by now. There must be a realization that limited influence can be exercised on the choices of adult citizens when it comes to their bodies and minds.

There is no way that successfully ‘free’ adult citizens can be forced to abstain from drugs such as alcohol and tobacco. You can’t do that with other drugs either. If that awareness becomes the basic attitude, citizens can be better approached and informed about the use and risks of all drugs. It is already apparent that an excessive increase in excise duty on tobacco is causing tobacco crime (illegal production and trade) to increase again. The high price of tobacco invites consumers to look for illegal supplies and thus a growing market for criminals. Not smart of the politicians, who ignore that element!

In fact, there are even politicians who want a pack of cigarettes to reach a record high of € 40 or more in a few years’ time. How stupid can you be?!

It is a kind of announcement to (future) criminals, because those politicians actually say:

“Hey, criminal vote for me(my party), I work on your illegal revenue model and provide you with a lot of tax-free income…..”.

Dutch

Naar een wereld zonder massale drugscriminaliteit

Na decennia ervaring met het strafrechtelijke drugsverbod in talloze landen is wel duidelijk dat het verbod nauwelijks een beperkend effect heeft op de beschikbaarheid of prijs van de ‘illegale’ drugs en evenmin op het gebruik er van.

Politici geven geen blijk de situatie goed te willen doorgronden, maar grijpen bijna altijd gemakzuchtig naar de verzwaring van de strafrechtelijke ‘strijd’ tegen de illegale drugs. Jaar na jaar heeft dat meer en hardere criminaliteit als resultaat. Daar zijn ook veel gewone burgers het slachtoffer van. Die strafrechtelijke aanpak kost wel steeds meer belastinggeld en levert dus geen bijdrage aan het terugdringen van de beschikbaarheid van de illegale drugs.

Als uitvoerders van dat door politici bedachte beleid worden dagelijks politie, douane, OM, rechterlijke macht en anderen ingezet. Soms met grote persoonlijke risico’s, voor een doel dat maar niet dichterbij komt. Een fata morgana.

Hoogste tijd om te beseffen dat politici die op deze weg doorgaan, de veroorzakers zijn van heel veel ellende in de samenleving en daardoor individueel aangesproken kunnen worden voor de schade die door hun beleid ook aan individuele burgers wordt toegebracht.

De productie en het gebruik van de illegale drugs moeten uit het strafrecht worden verwijderd. Daarmee komt een einde aan de criminele productie en handel en alle ellende die daarmee samenhangt.

Vanuit een oogpunt van volksgezondheid kunnen maatregelen worden genomen om de productie en toegankelijkheid te reguleren.

Dat type regels geldt ook bij alcohol en tabak. Het gebruik van die laatste twee drugs in ons land leidt jaarlijks tot ongeveer 20.000 doden. De nu nog illegale drugs circa 300. Alcohol en tabak zijn weliswaar veel schadelijker, maar worden gelukkig niet met het strafrecht bestreden. Anders hadden we nu nog veel meer drugscriminaliteit gehad.

Het besef moet doordringen dat in beperkte mate invloed kan worden uitgeoefend op keuzes van volwassen burgers als het hun lichaam betreft. Het is uitgesloten dat succesvol ‘vrije’ volwassen burgers kunnen worden gedwongen om van drugs als alcohol en tabak af te zien. Dat kan evenmin met andere drugs.

Als dat besef de basishouding wordt, kunnen burgers beter worden benaderd en voorgelicht omtrent gebruik en risico’s van alle drugs. Nu al is zichtbaar dat door een te sterke accijnsverhoging voor tabak, de tabakscriminaliteit (illegale productie en handel) weer toeneemt. De hoge prijs van tabak nodigt consumenten uit om op zoek te gaan naar illegaal aanbod en dus een groeiende markt voor criminelen. Niet slim van de politici, die aan dat element voorbij gaan!

Sterker, er zijn zelfs politici die willen dat over een aantal jaren een pakje sigaretten naar een record hoogte van € 40,- euro of meer gaat. Hoe dom kun je zijn?! Het is een soort aankondiging naar (toekomstige) criminelen, want eigenlijk zeggen die politici:

Hé, crimineel stem op mij(n partij), ik werk aan jouw illegale verdienmodel en bezorg je veel belastingvrije inkomsten…..…’.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Towards a world without mass drug crime

Comments are closed.